SIA Noble Wine konfidencialitātes politika

Rīga 2017. g. 22. aprīlī

 

Pašreizējā personāldatu Konfidencialitātes politika (turpmāk – Konfidencialitātes politika) attiecas uz visu domēnā www.noblewine.lv izvietoto informāciju, ko veikals Noble Wine var iegūt par Lietotāju internetveikala vietnes, programmu un produktu izmantošanas laikā.

 1. TERMINU SKAIDROJUMS

1.1. Pašreizējā Konfidencialitātes politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. Veikala vietnes administrācija (turpmāk – vietnes Administrācija) – vietnes pārraudzībai pilnvaroti darbinieki, kuri darbojas SIA Noble Wine vārdā un kuri organizē un (vai) veic personāldatu apstrādi, kā arī nosaka, kādam nolūkam tiek veikta personāldatu apstrāde, tieši kādi personāldati tiek apstrādāti, kādas darbības (operācijas) tiek veiktas ar personāldatiem.

1.1.2. Personāldati – jebkura informācija, kas tieši vai pastarpināti attiecas uz konkrētu vai nosakāmu fizisku vai juridisku personu.

1.1.3. Personāldatu apstrāde – jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts ar personāldatiem, izmantojot automātiskus līdzekļus vai bez tiem, ieskaitot personāldatu apkopošanu, pierakstu, sistematizāciju, uzkrājumu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunošanu, izmaiņas), izvilkumus, izmantošanu, nodošanu tālāk (izplatīšanu, iepazīstināšanu, pieeju), vispārināšanu, bloķēšanu, izņemšanu, iznīcināšanu.     

1.1.4. Personāldatu konfidencialitāte – obligāti jāievēro operatoram vai jebkuram citam, kuram ir piekļuve personāldatiem, ko nedrīkst izplatīt bez personāldatu subjekta piekrišanas vai jebkura likumīga pamatojuma esamības.

1.1.5. Veikala vietnes lietotājs (turpmāk – Lietotājs) – persona, kurai ir pieeja vietnei, izmantojot internetu, un kura to izmanto.

1.1.6. Cookies – sīkdatne jeb datu kopums, ko tīmekļa serveris nosuta pārlūkprogrammai un kas glabājas Lietotāja datora cietajā diskā, un ko tīmekļa lietotājs vai pārlūks nosuta uz serveri katru reizi, kad saņemts http pieprasījums pēc mēģinājuma atvērt attiecīgās vietnes lapu.

1.1.7. IP adrese – unikāla tīkla adrese datortīklā, kas veidota pēc IP protokola.

 1. VISPĀRĒJI NOSACĪJUMI (ATZIŅAS /PIEŅĒMUMI)

2.1. Ja Lietotājs izmanto veikala vietni, tas nozīmē, ka viņš arī piekrīt pašreizējai Konfidencialitātes politikai un Lietotāja personāldatu apstrādes nosacījumiem.

2.2. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Konfidencialitātes politikas nostādnēm, Lietotājam jāpārtrauc izmantot internetveikala vietni.

2.3. Pašreizējā Konfidencialitātes politika attiecas tikai uz Noble Wine internetveikala vietni. Veikals nekontrolē un nenes atbildību par trešo personu vietnēm, kuras ir saistītas un uz kurām Lietotājs var pāriet no internetveikala vietnes.

2.4. Vietnes Administrācija nepārbauda personāldatu ticamību, ko iesniedzis internetveikala vietnes Lietotājs.

 1. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS BŪTĪBA (PRIEKŠMETS)

3.1. Pašreizējā Konfidencialitātes politika izvirza internetveikala vietnes Administrācijai pienākumu nodrošināt un neizplatīt personāldatus un nodrošināt konfidencialitātes aizsardzības režīmu personāldatiem, ko Lietotājs pēc vietnes Administrācijas pieprasījuma iesniedzis, reģistrējoties internetveikala vietnē vai noformējot preču iegādes pasūtījumu.

3.2. Personāldatus, ko atļauts apstrādāt pašreizējās Konfidencialitātes politikas ietvaros, Lietotājs iesniedz, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai Noble Wine internetveikala vietnē noformējot pasūtījumu, un tie ietver šādu informāciju:

3.2.1. Fiziskām personām:

3.2.1.1. Lietotāja vārdu, uzvārdu;

3.2.1.2. Lietotāja kontakttālruni;

3.2.1.3. e-pasta adresi (e-mail);

3.2.1.4. preces piegādes adresi;

3.2.2. Juridiskām personām:

3.2.2.1. Lietotāja vārdu, uzvārdu;

3.2.2.2. Lietotāja kontakttālruni;

3.2.2.3. Lietotāja e-pasta adresi (e-mail);

3.2.2.4. uzņēmuma nosaukumu;

3.2.2.5. uzņēmuma reģistrācijas numuru;

3.2.2.6. uzņēmuma juridisko adresi;

3.2.2.7. preces piegādes adresi.

3.3. Internetveikals aizsargā datus, kas tiek automātiski izmantoti reklāmbloku caurskates procesā vai apmeklējot lapas, kurās uzstādīts sistēmas statistiskais skripts:

IP adrese;

informācija no sīkdatnēm (cookies);

informācija par pārlūku (vai jebkuru programmu, kas nodrošina piekļuvi reklāmas attēlošanai);

piekļuves laiks;

lapas, kurā izvietots reklāmas bloks, adrese;

iepriekšējās lapas adrese.

3.3.1. Cookies jeb sīkdatnes atslēgšana var liegt pieeju internetveikala vietnes daļām, kuru apmeklēšanai vajadzīga autorizācija.

3.3.2. Internetveikals veic statistikas apkopojumu par savu apmeklētāju IP adresēm. Šī informācija tiek izmantota nolūkā noskaidrot un novērst tehniskas problēmas, lai kontrolētu veikto finanšu maksājumu likumību.

3.4. Jebkura cita personiska informācija, kas nav iepriekš atrunāta (pirkumu vēsture, izmantotie pārlūki un operāciju sistēmas u.c.), tiek droši glabāta un netiek izplatīta, izņemot gadījumus, kas norādīti pašreizējās Konfidencialitātes politikas 5.2. un 5.3. punktā.  

 1. LIETOTĀJA PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS APKOPOŠANAS MĒRĶI

4.1. Lietotāja personāldatus vietnes Administrācija var izmantot šādiem mērķiem:

4.1.1. Lietotāja identifikācijai, kurš reģistrēts internetveikala vietnē, lai attālināti noformētu pasūtījumu un (vai) slēgtu pirkšanas-pārdošanas līgumu ar Noble Wine.

4.1.2. Lai Lietotājam piešķirtu pieeju personalizētajiem resursiem internetveikala vietnē.

4.1.3. Atgriezenisku sakaru nodibināšanai ar Lietotāju, ieskaitot paziņojumu, pieprasījumu, kas attiecas uz internetveikala vietnes izmantošanu, nosūtīšanu, pakalpojumu veikšanu, Lietotāja pieprasījumu un izziņu apstrādi.

4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas noteikšanai, lai garantētu drošību, novērstu krāpniecību.

4.1.5. Lietotāja iesniegto personāldatu ticamības un pilnības apstiprināšanai.

4.1.6. Uzskaites ierakstu izveidei, izdarot pirkumus, ja Lietotājs devis piekrišanu šādiem uzskaites ierakstiem.

4.1.7. Internetveikala vietnes Lietotāja paziņojumam par pasūtījuma veikšanu.

4.1.8. Maksājumu saņemšanai un apstrādei, nodokļu apstiprināšanai vai nodokļu atlaidēm, maksājuma apstrīdēšanai, Lietotāja tiesību noteikšanai kredītlīnijas izmantošanai.

4.1.9. Efektīva klientu un tehniska atbalsta nodrošināšanai, ja rodas problēmas saistībā ar internetveikala vietnes izmantošanu.

4.1.10. Produkcijas atjauninājuma, īpašu piedāvājumu, informācijas par cenām, jaunumiem un citu ziņu piegādei ar Lietotāja atļauju internetveikala vai internetveikala partneru vārdā.

4.1.11. Ar Lietotāja piekrišanu īstenotai reklāmdarbībai.

4.1.12. Lietotāja piekļuves nodrošināšanai internetveikala partneru vietnēm vai servisiem nolūkā gūt produktus, atjauninājumus un pakalpojumus.

 1. NFORMĀCIJAS PAR PERSONĀLDATIEM APSTRĀDES VEIDI UN LAIKS

5.1. Lietotāja personāldatu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma jebkurā likumīgā veidā, tai skaitā personāldatu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai bez tiem.

5.2. Lietotājs piekrīt tam, ka vietnes Administrācija ir tiesīga nodot personāldatus trešajām personām, tādām kā kurjerpakalpojumu sniedzēji, pasta organizācijas, elektrotīklu operatori, ja tas saistīts ar Lietotāja pasūtījuma, kas noformēts Noble Wine internetveikala vietnē, izpildi, ieskaitot preces piegādi.

5.3. Lietotāja personāldatus drīkst nodot Latvijas Republikas tiesībsargājošiem orgāniem, tikai pamatojoties uz kārtību, ko nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

5.4. Personāldatu zaudēšanas vai izpaušanas gadījumā vietnes Administrācija nekavējoties informē Lietotāju par personāldatu zaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Vietnes Administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personālo informāciju no nelikumīgas vai nejaušas piekļuves, pazemošanas, grozīšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī citu veidu nelikumīgām trešo personu darbībām.

5.6. Vietnes Administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko izraisījusi Lietotāja personāldatu zaudēšana vai izpaušana.

 1. PUŠU PIENĀKUMI

6.1. Lietotāja pienākums:

6.1.1. Sniegt patiesu informāciju par personāldatiem, kas nepieciešama internetveikala vietnes izmantošanai.

6.1.2. Atjaunot, papildināt iesniegto informāciju par personāldatiem, ja tā ir mainījusies. 

6.2. Vietnes Administrācijas pienākums:

6.2.1. Iegūto informāciju izmantot tikai mērķiem, kas norādīti pašreizējās Konfidencialitātes politikas 4. punktā.

6.2.2. Nodrošināt konfidenciālās informācijas glabāšanu slepenībā, neizpaust to bez Lietotāja iepriekšējas rakstveida atļaujas, kā arī nepieļaut Lietotāja sniegto personāldatu pārdošanu, publiskošanu, apmaiņu vai izpaušanu jebkurā citā veidā, izņemot pašreizējās Kondencialitātes politikas 5.2. un 5.3. punktā minēto.

6.2.3. Veikt drošības mērus, lai aizsargātu Lietotāja personāldatu konfidencialitāti, saskaņā ar šāda veida informācijas aizsardzībai parasti izmantojamo   pastāvošo kārtību.

6.2.4. Īstenot uz Lietotāju attiecināmu personāldatu bloķēšanu no brīža, kad vērsies vai to pieprasījis Lietotājs vai viņa likumīgais pārstāvis vai pilnvarotie orgāni, kas aizsargā subjektu tiesības personāldatu pārbaudes laikā gadījumā, ja konstatēti nepatiesi personāldati vai prettiesiskas darbības.

 1. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Vietnes Administrācija, neizpildot savas saistības, nes atbildību par Lietotājam radītiem zaudējumiem saistībā ar nelikumīgi izmantotiem personāldatiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, izņemot gadījumus, kas aplūkoti pašreizējās Konfidencialitātes politikas 5.2., 5.3. un 7.2. punktā.

7.2. Konfidenciālas informācijas zaudēšanas vai izplatīšanas gadījumā vietnes Administrācija nenes atbildību, ja konkrētā konfidenciālā informācija:

7.2.1. Ir kļuvusi publiski pieejama līdz tās zaudēšanai vai izplatīšanai.

7.2.2. Tā ir iegūta no trešajām personām, pirms to ieguvusi vietnes Administrācija.

7.2.3. Tā tikusi izplatīta ar Lietotāja atļauju

 1. STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Pirms vērsties tiesā ar prasību par strīdu starp internetveikala vietnes Lietotāju un vietnes Administrāciju, obligāti jāiesniedz pretenzija (rakstveida iesniegums par labprātīgu strīda izšķiršanu).

8.2. Pretenzijas saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretenzijas iesniedzējam par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Nepanākot vienošanos, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

8.4. Uz pašreizējo Konfidencialitātes politiku un attiecībām starp Lietotāju un vietnes Administrāciju attiecas Latvijas Republikā spēkā esošā likumdošana.

 1. PAPILDU NOSACĪJUMI

9.1. Vietnes Administrācijai ir tiesības bez Lietotāja piekrišanas veikt izmaiņas pašreizējā Konfidencialitātes politikā.

9.2. Jaunā Konfidencialitātes politika stājas spēkā no brīža, kad tā izvietota internetveikala vietnē, ja vien Konfidencialitātes politikas jaunajā redakcijā nav paredzēts citādi.

9.3. Visi ierosinājumi vai jautājumi saistībā ar pašreizējo Konfidencialitātes politiku jāpaziņo vai jānorāda internetveikala vietnes sadaļā.

9.4. Spēkā esošā Konfidencialitātes politika ir izvietota lapā www.noblewine.lv.

 • Pasākuma dalības atteikums un naudas atmaksa
  • Pircējam nav iespējas pārcelt vai atcelt savu dalību pasākumā, gadījumā, ja dalība ir apmaksāta, nauda netiek atgriezta, kā arī iespējas pārcelt uz citu datumu arī nav.
  • Pircējam ir tiesības samainīt dalībnieka vārdu vai nodod savu dalību pasākumā citai personai rakstiski pabrīdinot Noble Wine darbiniekus (events@noblewine.lv) vismaz 1 stundu pirms Pasākuma sākuma.
  • Gadījumā, ja netiks savākta nepieciešama cilvēku skaita grupa, Noble Wine ir tiesības atcelt pasākumu 5 dienu pirms pasākuma datuma, iepriekš pabrīdinot pircēju pa e-pastu vai ar sms uz norādīto adresi.
  • Pasākuma atcelšanas gadījumā pircējam ir tiesības saņemt atpakaļ pasākuma apmaksāto summu 100% apmērā.

  Preču lietošanas noteikumi un atteikuma tiesības

  Tirgotājs piegādā preci tikai pasūtījuma veicējam, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījis vecuma apliecinošu dokumentu.

  Piegādes nosacījumi:

  Piegāde pasūtījumiem virs 60 EUR Rīga, Jūrmalā, Baltezerā, Vecāķos un Rīgas apkaimē 20 km rādiusā ir bezmaksas. Veicot pasūtījumu darba dienā līdz 14:00, prece tiks piegādāta tajā pat dienā līdz 22:00. Veicot pasūtījumu darba dienā pēc 14:00 vai brīvdienās, prece tiks piegādāta nākamajā darba dienā no 10:00 līdz 22:00

  Piegādes maksa pārējā Latvijas teritorijā – 20km un tālāk no Rīgas centra – 10 EUR. Veicot pasūtījumu darba dienā līdz 14:00, prece tiks piegādāta nākamajā darbā dienā no 10:00 līdz 21:00. Veicot pasūtījumu darba dienā pēc 14:00 vai brīvdienās, prece tiks piegādāta divu darba dienu laikā 10:00 līdz 21:00

  Atteikuma tiesības:

  • pircējam ir tiesības četrpadsmit (14) dienu laikā atteikties no preces, kurai parādās kāds defekts – tā nedarbojas vai tai ir nepilnīgas komplektācijas.
  • tiesības atteikties beidzas pēc 14 dienām no brīža, kad klients, kurš veicis pasūtījumu, saņēmis preci lietošanā;
  • lai izmantotu atteikuma tiesības, klientam par savu lēmumu atteikties no preces jāinformē SIA Noble Wine Elizabetes ielā 33-13, Rīgā, LV-1010 vai pa e-pastu info@noblewine.lv

  Preču atteikuma procedūra:

  • preču atteikuma saņemšanas gadījumā SIA Noble Wine atdod visus maksājumus, ko veicis klients, izņemot piegādes izdevumus, bez neattaisnotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk par 14 dienām pēc preču atteikuma saņemšanas;
  • prece jānosūta vai jānogādā veikalā Noble Wine Elizabetes ielā 33-13, Rīgā, LV-1010 bez neattaisnotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad klients informējis Noble Wine par savu lēmumu atteikties no preces;
  • SIA Noble Wine nepieņems preci, kas sūtīta atpakaļ pa pastu, jo preces saņemšanas brīdī nav iespējams abu pušu klātbūtnē novērtēt preces vizuālo izskatu, defektus un komplektāciju. Nosūtot preci uz SIA Noble Wine ofisu, izmantojot kurjera pakalpojumus, klients piekrīt preces saņemšanas aktam par vizuālo izskatu un komplektāciju, kas sastādīts vienpersoniski no Noble Wine puses. Turpmākas pretenzijas par preces stāvokli no klienta puses tiks uzskatītas par nepamatotām;
  • gadījumā, ja klients preces atdošanai izvēlējies izmantot kurjera pakalpojumus, par piegādi maksā klients;
  • klients atbild par preces kvalitāti un saglabāšanu, kamēr ir spēkā atteikuma termiņš;
  • pieteikumu par preces atteikumu var rakstīt brīvā formā latviešu vai krievu valodā.

  Gadījumi, uz kuriem neattiecas preču atteikuma procedūra:

  Ministru kabineta noteikumu nr. 255 (20.05.2014.) «Noteikumi par distances līgumu» 22. punktā norādītajos gadījumos, tai skaitā, ja:

  • preces cena ir saistīta ar finanšu tirgus svārstībām, ko pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties laikā, kamēr pastāv atteikuma iespēja;
  • prece izgatavota pēc klienta pasūtījuma vai tā ir personalizēta;
  • prece ātri sabojājusies vai tai tuvojas derīguma termiņa beigas;
  • klients ir atvēris preces iepakojumu, ko veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar nogādāt atpakaļ
  • preces īpašību dēļ tā pēc piegādes būs saistīta ar citām lietām uz visiem laikiem;
  • klients pieprasījis pārdevējam vai piegādātājam ierasties un veikt steidzamu tehnisko remontu vai darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma piegādātājs ir ieradies pie klienta, veic papildu pakalpojumus vai piegādā preces, izņemot rezerves detaļas, kas nepieciešamas remontam vai tehniskai apkalpošanai, atteikuma tiesības attiecas uz norādītajiem papildu pakalpojumiem vai precēm
  • prece ir mehāniski un/vai ārēji bojāta, krīt tās vērtība un prece vairs nav pārdodama.

  Citi nosacījumi:

  • lai pasūtījumā veiktu papildinājumus vai labotu pasūtījuma noformēšanas laikā pieļautās kļūdas, klients var sazināties ar Noble Wine pa tālruni +37120102020 vai pa e-pastu info@noblewine.lv;
  • internetveikalā www.lv preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces aprakstu vai novērstu neprecizitātes, kas saistītas ar pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar www.noblewine.lv pa e-pastu info@noblewine.lv vai tālr. +37120102020, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

  Garantijas apkalpošana:

  uz visiem vīna aksesuāriem, Coravin, Zzysh sistēmu vai Lehmann vīna glāzēm, kas iegādātas veikalā Noble Wine, attiecas divu gadu garantija no iegādes brīža. Ja iegādātajai precei klients konstatē ražotāja pieļautu kļūdu vai rodas problēmas, preci lietojot, lūdzam to kopā ar pirkumu un garantiju apliecinošiem dokumentiem nogādāt veikalā Noble Wine Elizabetes ielā 33-13; garantijas apkalpošanai neattiecas uz precēm, kas mehāniski bojātas klienta rīcības dēļ.